Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring van Bootjesverhuur Heerenveen (hierna: BVH) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere personen die de website van BVH bezoeken of op enig andere manier contact heeft met BVH. BVH respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens welke door u zijn verstrekt en waarover zij beschikt, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Door gebruik te maken van de website en de diensten van BVH geeft u aan het privacy beleid van BVH te accepteren.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe BVH omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop BVH omgaat met uw persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met BVH. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Bootjesverhuur Heerenveen
Bevoegd: de heer Mischa de Vries en mevrouw Maresca de Vries – Lodewijks

Herenwal 96,  8441 BC HEERENVEEN
Telefoon:  06 – 27131509
e-mail: info@bootjesverhuurheerenveen.nl

KVK: 77991265

Persoonsgegevens die wij verwerken
BVH verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van de diensten van BVH, of deze gegevens zelf aan BVH verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die BVH verwerkt:

 • Naam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie paspoort, rijbewijs of ID

Op basis van welke grondslag verwerkt BVH uw gegevens:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Met welk doel verwerkt BVH uw persoonsgegevens 
BVH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of attenties
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 
 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
 • Daarnaast kan BVH uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • BVH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang BVH uw persoonsgegevens bewaart
BVH bewaart de verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen de verstrekte persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, b.v. gegevens die BVH langer moet bewaren omdat de wet haar hiertoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Hoe BVH uw persoonsgegevens beveiligt
BVH beveiligt de verstrekte persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op het kantoor van BVH. BVH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met BVH.

Delen van persoonsgegevens met derden
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens reeds verzameld zijn, kunnen de verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Bij derden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de boekhouder en/of een juristenkantoor waarmee BVH samenwerkt. Met dergelijke derde partijen sluit BVH, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens. BVH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVH. U hebt tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BVH een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover BVH beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar BVH. BVH zal zo snel mogelijk reageren, doch uiterlijk binnen vier weken.

BVH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan bij: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

BVH maakt gebruik van cookies op haar website, echter niet van third party cookies.

Wijzigingen
BVH behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen op de website, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 11 mei 2020.