Algemene en huurvoorwaarden

Algemene en huurvoorwaarden Bootjesverhuur Heerenveen 

Deze algemene- & huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bootjesverhuur Heerenveen verstrekte opdrachten. Mochten er zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn omschreven, bepaalt Bootjesverhuur Heerenveen hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en/of geen doorgang kan vinden. 

Eigen risico / borg  

1.Voor de huur van een boot dient de huurder vooraf een borg van €250,- te voldoen. Uitzonderingen op deze regel zijn niet mogelijk. U voldoet dit contant vóór het varen.

2.Het eigen risico van huurder bij schadegevallen bedraagt €250,-. In geval van schade houdt Bootjesverhuur Heerenveen het eigen risico altijd in.

3.Huurder is verplicht het gehuurde zorgvuldig te behandelen, en bij vertrek schoon en ongeschonden af te leveren. 

4.Alle schade welke door of vanwege de huurder of diens medegebruikers aan de huurboot is aangebracht, dient onverwijld aan verhuurder te worden gemeld en zal worden ingehouden op de borg.

Inchecken en controle van de boot/inventaris 

De huurder dient zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs, identificatiebewijs of paspoort. Wij maken een kopie van dit bewijs. De minimum leeftijd van de huurder is 21 jaar. Vóór afvaart dient de huurder een ‘staat’ en inventarislijst voor akkoord te tekenen. Hierop leggen partijen de aanwezigheid van de inventaris en de staat van het vaartuig vast. Tevens wordt er getekend voor volledige kennisname van onze algemene- en huurvoorwaarden en de vaarregels.  

Bij terugkomst verifiëren partijen de staat van het vaartuig en de inventaris. Bij schade of vermist inventaris zal Bootjesverhuur Heerenveen een deel of het geheel van de borg inhouden.  

Verzekering en Aansprakelijkheid 

1.De vaartuigen zijn verzekerd bij Kuiper Verzekeringen te Heerenveen en uitsluitend m.b.t. materiële schade aan het vaartuig en/of het aangevaren object met een eigen risico van € 250,00 per schadegeval.  

2.Bootjesverhuur Heerenveen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies-, diefstal- of beschadiging van persoonlijke eigendommen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor opgelopen persoonlijk letsel van de huurder en diens medegebruikers,  en/of alle eventuele schade die hieruit kan voortvloeien. 

3.Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het vaartuig en het welzijn van de medegebruikers. Hieronder valt ook (eventuele) schade aan het eigendom van de huurder en (eventuele) schade aan het eigendom van Bootjesverhuur Heerenveen en derden.

4.Huurder is verplicht alle maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te beperken. 

5.Bij een schade aan  en/of door de boot  is de huurder verplicht de verhuurder direct in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de huurder lijdt, voor het niet nakomen van deze meldingsplicht.  

6.Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en/of op het water. 

7.De gehuurde vaartuigen c.q. inventaris mogen niet onbeheerd worden achtergelaten. 

8.Huurder betreedt op eigen risico en verantwoording het terrein van Bootjesverhuur Heerenveen. 

Annuleren (goed weer garantie)

Er geldt een annuleringstermijn van minimaal vier dagen vóór aanvang van de huurperiode. Annulering dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden. In dit geval kunt u de boot geheel kosteloos annuleren (uw aanbetaling zal worden geretourneerd) of wij verplaatsen i.o. de huur naar een andere beschikbare datum.  Annuleert u binnen drie dagen tot aanvang van de huurperiode, dan zal uw aanbetaling worden ingehouden.

Bootjesverhuur Heerenveen heeft het recht om onder bepaalde (weers)omstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt. Er zal i.o. worden gekeken naar een andere beschikbare datum.  

Klachten

1. Klachten met betrekking tot de (hoedanigheid van de) uitvoering van de verhuur kunnen door de huurder bij Bootjesverhuur Heerenveen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na uitvoering van de verhuur. Een eventuele mondelinge melding dient gevolgd te worden door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan. Indien een klacht niet binnen de voornoemde termijn aan Bootjesverhuur Heerenveen kenbaar is gemaakt, wordt de verhuur geacht goed te zijn uitgevoerd. 

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op. Bootjesverhuur Heerenveen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken binnen een redelijke termijn.

Geschillen

De rechtsverhouding tussen Bootjesverhuur Heerenveen en de huurder wordt beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden.